കുടിശ്ശിക നികുതി അടക്കുന്നതിനായി അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസ് തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്

കല്ലേറ്റുംകര : സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് നികുതി കുടിശ്ശികയിന്മേല്‍ പലിശയും പിഴപലിശയും ഒഴിവാക്കി മാർച്ച് 29 മുതൽ 31-ാംതിയതി വരെ ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നികുതി അടക്കാവുന്നതാണ്. www.tax.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച് കെട്ടിട നികുതി ഓണ്‍ലൈനായി അടയ്ക്കാവുന്നതും ഉടമസ്ഥാവകാശം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

Leave a comment

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Top