നികുതി കുടിശിക നിവാരണം : നഗരസഭാ റവന്യൂ വിഭാഗം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കെട്ടിട നികുതി, തൊഴിൽ നികുതി, കുടിശിക നിവാരണവുമായി ബദ്ധപ്പെട്ട് 2018 മാർച്ച് മാസത്തിലെ എല്ലാ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും നഗരസഭ റവന്യൂ വിഭാഗം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. കുടിശിക ഒറ്റതവണയായി ഒടുക്കുന്നവർക്ക് പലിശയിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Top