നഗരസഭ പരിധിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്നവർ 358 പേർ, ക്വാറന്റൈയിൻ വീടുകൾ 205

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്നവർ 358 പേരാണ്. ഇന്ന് പുതിയതായി 10 പേർ കൂടെ എത്തി. 9 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. ക്വാറന്റൈയിൻ വീടുകൾ 205 എണ്ണം. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ ആകെ 200 പേർ .പുരുഷന്മാർ 147, സ്ത്രീകൾ 53. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 332 പേർ. പുരുഷന്മാർ 242, സ്ത്രീകൾ 90. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈനിൽ 26 പേർ, പുരുഷന്മാർ 25, സ്ത്രീകൾ 1.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top