നഗരസഭ പരിധിയിൽ ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്നവർ 321 പേർ, ക്വാറന്റൈയിൻ വീടുകൾ 167 എണ്ണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഞായറാഴ്ച ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്നവർ 321 പേർ. ഇന്ന് പുതിയതായി 34 പേർ എത്തി. 20 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. ക്വാറന്റൈയിൻ വീടുകൾ 167 എണ്ണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഞായറാഴ്ച ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്നവർ 321 പേർ. ഇന്ന് പുതിയതായി 34 പേർ എത്തി. 20 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. ക്വാറന്റൈയിൻ വീടുകൾ 167 എണ്ണം. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 170 പേർ. 122 പുരുഷന്മാരും 48 സ്ത്രീകൾ. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 285 പേർ. പുരുഷന്മാർ 207, സ്ത്രീകൾ 78. ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈനിൽ 36 പേർ, പുരുഷന്മാർ 29, സ്ത്രീകൾ 7.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top