മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്‍റെ സേവനങ്ങളറിയാൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്‍റെ സേവനങ്ങളറിയാൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ


കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്‍റെ  സേവനങ്ങൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കർഷകർക്ക് തടസ്സം കൂടാതെ ലഭിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരണങ്ങളായി. വകുപ്പിന്‍റെ  ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കർഷകർക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. തൃശൂർ: 04872440232 , 9447246970

മറ്റുജില്ലകളിലെ നമ്പറുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: 0471-2302643, 9447396153, കൊല്ലം: 0474-2795076, 9847136387, പത്തനംതിട്ട: 0468-2270908, 9446560650, ആലപ്പുഴ: 0477-2252635, 6282470389, കോട്ടയം: 0481-2564623, 9447414758, ഇടുക്കി: 0486-2221545, 9447219215, എറണാകുളം: 0484-2351264, 9995511742, പാലക്കാട്: 0491-2534220, 9446416158, മലപ്പുറം: 0483-2734815, 9447483172, കോഴിക്കോട്: 0495-2368349, 8281524470, വയനാട്: 0493-6202729, 9447394946, കണ്ണൂർ: 0497-2700184, 9847001193, കാസർകോട്: 0499-4224624, 9446940075. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ 9447533197, 9447419445, 9446443740 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.

Leave a comment
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top