ക്വാറൻ്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് മൊബൈൽ റീച്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും

ക്വാറൻ്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള മാർഗം മൊബൈൽ ഫോണാണ്, ഇവ റീച്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top