എടതിരിഞ്ഞി – വളവനങ്ങാടി റോഡിൽ ബി.എം & ബി.സി നിലവാരത്തിൽ ടാറിങ്, 25 മുതൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

എടതിരിഞ്ഞി : എടതിരിഞ്ഞി – വളവനങ്ങാടി റോഡിൽ തവളക്കുളം മുതൽ വളവനങ്ങാടി വരെയുള്ള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡിൽ ബി.എം & ബി.സി നിലവാരത്തിൽ പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഫെബ്രുവരി 25 മുതൽ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പായമ്മൽ അമ്പലം വഴി അരിപ്പാലം ജംഗ്ഷനിലൂടെ പോകണമെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ് സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top