ഓമനക്കുട്ടന്‍റെ കടയിൽ ഉപഭോക്താകൾക്ക് തുണിസഞ്ചി സൗജന്യം

അവിട്ടത്തൂർ : പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുടെ നിരോധനത്തിലൂടെ തുണിസഞ്ചിയും ‘കച്ചവടമാകുന്ന’ പല വ്യാപാരികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനായി തന്‍റെ കടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ചിലവിൽ തയ്യൽ നടത്തിയ തുണി സഞ്ചികൾ സൗജന്യമായി നൽകുകയാണ് അവിട്ടത്തൂർ എൽ.ബി.എസ്.എം. സ്കൂളിന് സമീപം കട നടത്തുന്ന ഓമനകുട്ടൻ എന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരി. ഉപഭോക്താകൾക്ക് സൗജന്യമായി തുണിസഞ്ചി നൽകുമ്പോൾ ഓമനകുട്ടന് ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്, അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ സഞ്ചിയുമായി വരണം. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായ് സർക്കാരിനൊപ്പം തനിക്കാകുന്നത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും, സൗജന്യമായി സഞ്ചി കൊണ്ട് പോയ പലരും വീണ്ടും വെറും കയ്യോടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വേദനയുണ്ട്.

വർണ്ണഭംഗിയാർന്ന തുണിത്തരങ്ങളിൽ വിവിധ വലുപ്പത്തിൽ സൗകര്യപൂർവ്വം മടക്കി പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചികൾ സ്വന്തം ചിലവിൽ തയ്യൽ നടത്തി കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടയിൽ വരുന്നവരെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്‍റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ തങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ ബോധവത്കരിക്കാൻ ഓമനകുട്ടന് പിൻതുണയുമായി വിദ്യാർത്ഥിയായ മകൻ അതുൽ സ്കൂൾ സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം കടയിലുണ്ട്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top