ജില്ലയിൽ ഇനി എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും ഐ.എസ്.ഒ നിലവാരത്തിൽ


ഇരിങ്ങാലക്കുട :
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തുകളും ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കുന്നതിനും സേവനത്തിന്റെ വേഗവും ഗുണമേന്മയും കൂട്ടുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ജില്ലയിലെ 16 ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തുകളും ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. കിലയുടെ കൺസർട്ടൻസിയിൽ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷന് അർഹത നേടുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തും തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഇതിനു മുൻപ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തുകളും ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയത്.സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്കുപഞ്ചായത്തുകൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ്. മതിലകം, വെള്ളാങ്കല്ലൂർ, ചാലക്കുടി ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തുകളാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയിരുന്നു. മറ്റ് 13 ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തുകൾ വെറും നാലര മാസം കൊണ്ടാണ് കിലയുടെ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ നിന്ന് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഫ്രണ്ട ഓഫീ്‌സ്, റാമ്പുകൾ, ഓഫീസുകളിലെത്തുന്നവർക്ക് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, മുലയൂട്ടൽ മുറി, റെ്‌ക്കോർഡ് റൂം എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിലും സജ്ജീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top