ഓണം പ്രമാണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 9, 10 തിയതികളിൽ റേഷൻ കടകൾക്കു പ്രവൃത്തി ദിവസമായിരിക്കും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഓണം പ്രമാണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 9, 10 തിയതികളിൽ റേഷൻ കടകൾക്കു പ്രവൃത്തി ദിവസമായിരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ മാസം റേഷൻ കടകൾ വഴി എഎവൈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കാർഡിന് 30 കി.ഗ്രാം അരിയും 5 കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 4 കി.ഗ്രാം അരിയും ഒരു കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും കി.ഗ്രാമിന് 2 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗം സബ്‌സിഡി കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 2 കി.ഗ്രാം അരി വീതം കിലോഗ്രാമിന് 4 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് കാർഡിന് 2 കി.ഗ്രാം മുതൽ 3 കി.ഗ്രാം വരെ ഹോർട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കി.ഗ്രാമിന് 17 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കാർഡിന് 7 കി.ഗ്രാം അരി 10.90 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് കാർഡിന് 2 കി.ഗ്രാം മുതൽ 3 കി.ഗ്രാം വരെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കി.ഗ്രാമിന് 17 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും.

പൊതുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഒഴികെ വൈദ്യുതീകരിച്ച റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ കാർഡിന് അര ലിറ്റർ വീതവും വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് 4 ലിറ്റർ വീതവും ലിറ്ററിന് 37 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും. 2019 ലെ കാലവർഷത്തെ തുടർന്ന് പ്രളയം/ഉരുൾ പൊട്ടൽ എന്നിവ ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ മുൻഗണന, പൊതുവിഭാഗം സബ്‌സിഡി, പൊതുവിഭാഗം നോൺസബ്‌സിഡി എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുളള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. മുൻഗണന (പിങ്ക്), പൊതുവിഭാഗം സബ്‌സിഡി (നീല) പൊതുവിഭാഗം (വെള്ള) എന്നീ വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് സെപ്റ്റംബറിലെ റേഷൻ വിഹിതം (അരി / ഗോതമ്പ്) സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും അതിനാൽ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ സെപ്തംബറിലെ റേഷൻ വിഹിതം (അരി / ഗോതമ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രം)കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ വില നൽകേണ്ടതില്ല.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top