റേഷൻ വിതരണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ആഗസ്റ്റിൽ റേഷൻ കടകൾ വഴി എഎവൈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കാർഡിന് 30 കി.ഗ്രാം അരിയും അഞ്ച് കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും നാല് കി.ഗ്രാം അരിയും ഒരു കി. ഗ്രാം ഗോതമ്പും കി. ഗ്രാമിന് രണ്ടു രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗം സബ്‌സിഡി കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും രണ്ട് കി.ഗ്രാം അരി വീതം കിലോഗ്രാമിന് നാല് രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് കാർഡിന് രണ്ട് കി.ഗ്രാം മുതൽ മൂന്ന് കി.ഗ്രാം വരെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കി.ഗ്രാമിന് 17 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കാർഡിന് എട്ടു കി.ഗ്രാം അരി 10.90 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് കാർഡിന് രണ്ട് കി.ഗ്രാം മുതൽ മൂന്ന് കി.ഗ്രാം വരെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കി.ഗ്രാമിന് 17 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. വൈദ്യുതീകരിച്ച റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ കാർഡിന് അരലിറ്റർ വീതവും വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് നാല് ലിറ്റർ വീതവും ലിറ്ററിന് 36 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top