കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം


അറിയിപ്പ് :
കേരള കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്കുളള വായ്പാ പദ്ധതിയിലേക്ക് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൻ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കരകൗശല മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടയാളാകണം. വുഡ് ടെക്‌നോളജി, ഫൈൻ ആർട്‌സ് ബിരുദധാരികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായം 18- 55. വാർഷികം വരുമാനം ഗ്രാമനഗര പരിധിയിൽ പരമാവധി 3,00,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയാകണം. വായ്പാ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷവും പലിശനിരക്ക് ആറ് ശതമാനവും ആണ്. അപേക്ഷാഫോമിനും വിശദവിവരങ്ങൾക്കുമായി കേരള കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ, പ്രസ്സ് ക്ലബ് റോഡ്, എസ്സ്.എം.എസ്സ്.എം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോമ്പൗണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം-695001 എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ: 04712331358 , 2778400, 9188278083

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top