വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ


വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ന്യൂനപക്ഷ, ഹിന്ദു മുന്നോക്ക/പിന്നോക്ക/പട്ടികജാതി ഉൾപ്പെട്ട നിശ്ചിത വരുമാന പരിധിയുൾപ്പെടുന്ന 18 നും 55 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുളള തൊഴിൽ രഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ നൽകുന്നു. ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലാണ് വായ്പ. താൽപര്യമുളളവർ www.kswdc.org എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകളോടു കൂടി തൃശൂർ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നൽകണം. ഫോൺ : 9496015013

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top