ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ.ഗേൾസ് സ്കൂളിന് തുടർച്ചയായി ഒമ്പതാം വർഷവും എസ് എസ് എൽ സി യിൽ നൂറുശതമാനം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂൾ തുടർച്ചയായി ഒമ്പതാം വർഷവും എസ് എസ് എൽ സിയിൽ 100 % ശതമാനം നേടി. 17 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. അതിൽ ഒരു കുട്ടി ഫുൾ എ പ്ലസും നേടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1891 ൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ഈ വിദ്യാലയ മുത്തശ്ശി

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top