വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസുകളിൽ മാർച്ച് 31 ഞായറാഴ്ച വെള്ളക്കരം സ്വീകരിക്കും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവിഷന്‍റെ പരിധിയിൽപെട്ട എല്ലാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസുകളിലും മാർച്ച് 31 ഞായറാഴ് വെള്ളക്കരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് റവന്യൂ ഓഫിസർ അറിയിക്കുന്നു. വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവർ 31 നകം എത്രയുo പെട്ടെന്ന് കുടശിക തീർത്ത് നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top