ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് വേസ്റ്റ് സംസ്കരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇ വേസ്റ്റ് കളക്റ്റ് ചെയുന്നു

ആളൂർ : കേരള സർക്കാർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് വേസ്റ്റ് സംസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി 15-ാം തിയ്യതി വെള്ളിയാഴ്ച ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിലും കൊമ്പിടി ജില്ലാ വിപണന കേന്ദ്രത്തിലും ( കൃഷി ഭവൻ പരിസരം ) 11 മണി മുതൽ 2 മണി വരെ ഇ വേസ്റ്റ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നാതായിരിക്കും എന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു

Leave a comment

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top