ഇരിങ്ങാലക്കുട ജുഡീഷ്യൽ കോംപ്ലെക്സ് പണിയുന്നതിനു 29.25 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചതായി പ്രൊഫ. കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ജുഡീഷ്യൽ കോംപ്ലെക്സ് പണിയുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച് ടെണ്ടറിനു ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫ. കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു. 29.25 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതിയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ മൂന്നു നിലകളിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന ഈ കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് കണ്ട് പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ പുതുക്കി സമർപ്പിച്ചാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ സമുച്ചയം ഇപ്പോൾ ഏഴു നിലകളിലായാണ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 168555 ചതുരശ്ര അടിയാണ് മൊത്തം കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം. ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ 5 നിലകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ കെട്ടിടത്തിൽ 10 കോടതികളും, മറ്റു അനുബന്ധ ഓഫീസുകളും, വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള 2 നിലകളുടെയും അനുബന്ധവർക്കുകളുടെയും പണികൾ നടത്തുമെന്നും എം എൽ എ അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top